پارس هزاره
پارس هزاره در نمایشگاه تهران

قیمت انواع دستگاه فتوکپی رنگی کونیکا دست دوم استوک

فروش دستگاه کپی رنگی کونیکا مینولتا 350 ، 450 ، 351 ، 451 ، 550 ، 650

دستگاه فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا بیزهاب 452-552-652

وارد کننده و فروشنده انواع دستگاه فتوکپی رنگی

قیمت و فروش انواع دستگاه کپی رنگی توشیبا و شارپ

قیمت خرید فروش دستگاه فتوکپی رنگی دست دوم استوک konica minolta bizhub c350 , c351 , c450 , c451 , c452 , c550 , c650

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c451

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c550

قیمت :

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا  c450

 قیمت:

کپی رنگی:

کپی سیاه سفید:

اسکنر:

پرینتر رنگی:

پرینتر سیاه سفید:

45 برگ در دقیقه

45 برگ

 1 اسکنر رو

45 برگ

45 برگ

کپی رنگی:

کپی سیاه سفید:

اسکنر:

پرینتر رنگی :

پرینتر سیاه سفید:

45 برگ در دقیقه

45 برگ

 2 اسکنر زیر و رو

45 برگ

45 برگ

قیمت :

کپی رنگی:

کپی سیاه سفید:

اسکنر:

پرینتر :

پرینتر سیاه سفید:

45 برگ در دقیقه

55 برگ در دقیقه

2 اسکنر زیر و رو

45 برگ

55 برگ

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c452

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا c650

قیمت :

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا  c552

 قیمت:

کپی رنگی:

کپی سیاه سفید:

اسکنر:

پرینتر رنگی:

پرینتر سیاه سفید:

45 برگ در دقیقه

45 برگ

 1 اسکنر رو

45 برگ

45 برگ

کپی رنگی:

کپی سیاه سفید:

اسکنر:

پرینتر رنگی :

پرینتر سیاه سفید:

45 برگ در دقیقه

45 برگ

 2 اسکنر زیر و رو

45 برگ

45 برگ

قیمت :

کپی رنگی:

کپی سیاه سفید:

اسکنر:

پرینتر :

پرینتر سیاه سفید:

45 برگ در دقیقه

55 برگ در دقیقه

2 اسکنر زیر و رو

45 برگ

55 برگ

فتوکپی رنگی توشیبا استودیو 5520

فتوکپی رنگی توشیبا استودیو 6520

قیمت :

فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا  c652

 قیمت:

کپی رنگی:

کپی سیاه سفید:

اسکنر:

پرینتر رنگی:

پرینتر سیاه سفید:

45 برگ در دقیقه

45 برگ

 1 اسکنر رو

45 برگ

45 برگ

کپی رنگی:

کپی سیاه سفید:

اسکنر:

پرینتر رنگی :

پرینتر سیاه سفید:

45 برگ در دقیقه

45 برگ

 2 اسکنر زیر و رو

45 برگ

45 برگ

قیمت :

کپی رنگی:

کپی سیاه سفید:

اسکنر:

پرینتر :

پرینتر سیاه سفید:

45 برگ در دقیقه

55 برگ در دقیقه

2 اسکنر زیر و رو

45 برگ

55 برگ


 فتوکپی رنگی کونیکا 450

 فتوکپی رنگی کونیکا 451

 فتوکپی رنگی کونیکا 550

 فتوکپی رنگی کونیکا 552

 فتوکپی رنگی استوک 650

 فتوکپی استوک بیزهاب

 فتوکپی رنگی استوک

 فتوکپی رنگی توشیبا 5520

 فتوکپی رنگی توشیبا 6520

فروش و قیمت انواع دستگاه فتوکپی رنگی استوک کونیکا مینولتا بیزهاب-شارپ-توشیبا

دستگاه فتوکپی رنگی کونیکا مینولتا بیزهاب c450-c451-c550-c452-c552-c652

دستگاه فتوکپی رنگی استوک توشیبا استودیو toshiba studio 281c-2820 c-351 c-451 c-5220-3510-351

دستگاه فتوکپی رنگی استوک شارپ mx-3501-4501-5500-3500n-4501-mx 6200-1800-mx 5000-6201-5001-2300n-mx 7000-mx 3500-mx 4500-mx 3501-mx 4501

ادامه ... >